ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت


ثبت نام فن بیان و اجرا برای تاریخ 31 تیرماه

 

 

 

ثبت نام برای تاریخ 31 تیر ماه ساعت 10 - 12:30 فقط سنین  12 - 14 سال

یک نفر 15 تومن

دو نفر 30 تومن

سه نفر 40 تومن

چهار نفر 50 تومن

 

ثبت نام برای تاریخ 31تیر ماه ساعت 14 - 17 فقط سنین  14 - 16 سال

یک نفر 15 تومن

دو نفر 30 تومن

سه نفر 40 تومن

چهار نفر 50 تومن

up