ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

10 نکته برای پیشرفت خلاقیت

خلاقیت خیلی تصادفی به وجود می اید . گاهی اوقات ما می توانیم خلاقیت زیادی پیدا کنیم و گاهی اوقات هم ممکن است هفته ها یا ماه ها روی یک پروژه کار کنیم و نتوانیم خلاقیت جدیدی ایجاد کنیم.اما گاهی اوقات می توانیم خلاقیتمان را تحریک کنیم .

زمانی که من بازاریابی و کار وب انجام نمی دهم , موسیقی می نویسم. من امروز راجع به تمام کارهایی که بین نوشتن موسیقی انجام می دهم فکر می کنم و یا وقتی که چیزی به من الهام نمی شود به این فکر می کنم که چند چیز را با هم به اشتراک بگذارم تا به خلاقیتم کمک کند.

امیدوارم بعضی از این ها برایتان مفید باشد (بدون هیچ ترتیبی)

1)تمرین_با کامپیوترتان یه استودیوی موسیقی و هنر برجسته بسازید . هر انچه که در ان زبردست هستید یک پیاده روی یا شنا داشته باشید ... این یک راه عالی برای خلاق کردن ذهن شماست .ازترافیکدورشوید,بهساحل,پارکویاکمیبه فضایسبزبرویدوکمیبامحیططبیعی ارتباط برقرار کنید. استودیویشخصیشماممکن استفضاییخلاقباشد)گرچه برخیآن‌ها رابه شدت ترجیح می‌دهند(امابدون شکبرخیاوقاتدرمحیططبیعی,به خصوصکششدادن ماهیچه‌هایشمایکراهعالیبرای خلاق کردنذهنشمااست. درحذفانرژیاضافی,شمامی‌توانیدباراضافیرا ازذهنخودحذفکنید.ذهنهمیشهاز بدنپیرویمی‌کند.

2)سری به کافی شاپ محلی خود بزنید_یک اسپرسو بگیرید اما مستقیم به سرکار نروید چرخی به اطراف بزنید و با افرادی که انجا هستند تعامل برقرار کنید . من هم به اندازه شما در بی توجهی به دنیا , گذراندن تعطیلات اخر هفته در طول چندین ماه دراستودیو برای ساخت اهنگ, احساس گناه می کنم . اما وقتی که می خواهید تمام هفته را کار کنید وقتی قهوه تان را برمی دارید حداقل 15 تا 20 دقیقه کار را کنار بگذارید و با افراد دور و برتان تعامل داشته باشید .افراد راست بسیار الهام بخش هستند .قهوه خود را بردارید و بروید اما سعی کنید مکان شیکی را برای مکالمه هایتان پیدا کنید .

3)یک ژانر جدید را امتحان کنید_اگر شما به یک سبک دیگری از موسیقی گوش دهید بدون شک دیگر به دنبال همان سبک و الگوهای موسیقی خود نمی روید.اماممکناستازآنچهدربیرون ان موسیقیوجودداردشگفت‌زدهشوید.به دنبال هنرمندی بروید که معمولا به ان گوش نداده اید .ممکن است نشانه های سبکی را پیدا کنید که هرگز فکر نمی کردید در موسیقی شما هم به کار رفته باشد و یک صدای دورگه بینظیر در ذهنتان ایجاد می شود . شما حتی ممکن است عاشق این سبک مشترک شوید . همان طورکه مربیانموسیقیمنبهمنیاد دادند ترکیباتغیر محتملگاهیاوقات می‌توانندبیش‌تریننتایجراداشته باشند.اینباهرنوعکارخلاقانهصادقاست.

4)به دنبال یک راهنما باشید ...یا یک کاراموز باشید_اگر تازه وارد یک شکل هنر جدید شدید و به موانع برخورد می کنید داشتن یک کاراموز بهترین چیزی است که شما را به جلو هدایت می کند . منطرفدارپروپا قرصرابطهاستاد/شاگردهستم,ومعتقدمکهبرایهر دوطرفارزشمنداست. اگر یک کاراموزهستید از کار کردن با کسی که سال ها تجربه دارد سود زیادی بدست می اورید . اگر شما استاد هستید با یک هنرجو مشتاق و خلاق کار کنید تا شما را به وجد بیاورد . شمانهتنهاچیزیرابهشکلهنریخودمی‌دهید بلکه ممکن است کاراموز شما روزی برگردد که برای شما الهام بخش هم باشد. منبرایکمکبه دوهنرمندمشتاقکارکرده‌امومعتقدمکههردویآن‌هابسیاربزرگ‌ترازهمیشههستند. تنها چیزیکه آن‌هانیاز داشتندکمیهلدادن بهجنبهفنیچیزهابودوسپس خلاقیتآن‌هااوج می گیرد.اینبه عنوانپاداشبهتجربههنری یک هنرمند است.

5)چیز جدیدی به مجموعه خود اضافه کنید _اگر شما یک تولیدکننده موسیقی هستید ترکیب جدیدی را امتحان کنید. اگر یک هنرمند دیداری هستید اتصالات جدیدی را اتخاذ کنید . اگرشمایکنویسندههستیدوروییکرومیزیگیرکرده‌اید,ازیکلپ‌تاپفوق‌ العاده و قابل‌حملاستفادهکنیدتابتوانیددر هر جاییکار کنید. اینهاهمهتنهاروش‌هایجالبیبرایمخلوطکردن چیزهاوشایدهم زدنعصاره خلاقیتجدیدهستند.گاهیاوقات شماباهمانابزارکارمی‌کنیدتابتوانیدبهطور کاملاز ان بهره برداری کنید ...حداقل برای ایده های جدید .من این را نمی خواهم که ابزار مورد علاقه خود را کنار بگذارید بلکه بعضی اوقات چیزهایی به ان اضافه کنید . اما یک چیز جدید باعث خلاقیت شما در مسیر جدیدی می شود.

6)با فرد جدیدی کار خود را به اشتراک بگذارید _بگذاریدیک فردجدیدکارشمارا تجربهکند.تنهایکنفر-یکفعالیتبازاریابیجدیدبرایخودتانایجادنکنید,در واقعبه دنبالیکیازدوستانیاآشنایانخودباشیدکههرگزدرهنرشریک نشده‌اندوازآن‌هابپرسیدکهآیا دوستدارندچیزی را ببینندیابشنوند یا حتی مزه کنند(اگر شما یک هنرمند اشپزی هستید)چیزهای جدیدی که به وجود میاورید (یا شاید چیزهای قدیمی). بازخوردآن‌هارا دریافت کنید.ممکناستمتوجهشویدکهمحتمل‌ترینفردتوسط کارتانحرکتمی‌کندوتبدیلبهیکحامیبزرگبرایشمامی‌شود-شایدحتیبرای شما ایجاد انگیزه هم کند . بههنرویا علاقهآن‌هاتوجهداشتهباشید.

7) اگرشماموسیقی‌دانهستید,اگریکنویسندههستیدکهبهموسیقیگوش می‌دهید_تجربهیکشکلهنریکاملاخارج از مهارت خاص شما انجام می شود.وقتی من موسیقی کار نمی کنم شخصا درباره مطالعات جامعه شناختی , ادبیات موسیقی (مطالعه درباره ی مهارتتان قابل قبول است) و فلسفه بی نهایت مطالعه دارم_اما واقعا مهم نیست_چیزهایی را بخوانید که واقعا باعث تحریک و پیشرفت شما می شوند . سبکیکهمی‌خوانیدممکن استبه طور ناخودآگاهبر خلاقیتشمادرموسیقیتاثیر بگذارد. متناوبا,اگرشمایکنویسندهیایکنقاشهستید,بهموسیقیگوشدهید. سعیکنیدموسیقیبدونخوانندهگوشکنیدکهافکارخودرا درهیچمسیرخاصی هدایتنکند بلکه احساسات خود را به سمت افکار منحصر به فرد تحریک کنید .

8)برنامه روتین خود را قطع کنید_کار اسانی است .تعطیلات اخر هفته را از کار موسیقی قطع کنید اما کاری را که معمولا در وقت ازاد انجام می دهید را انجام ندهید .سعی کنید به نمایش نور لیزی محله خود بروید یا از باغ های گیاه شناسی نزیکتان دیدن کنید .اگر توانستید اخر هفته بیرون بروید و به دیدن یکی از دوستان خود که قبلا ندیده اید بروید_به اندازه ای که حداقل یک پرواز دو ساعته فاصله داشته باشد . رانندگی به نوبه خود ممکن است الهام بخش باشد .من رانندگی یک مسافت طولانی باماشین را زمان خوبی برای درونگرایی می دانم.سفر شما هرچه که باشد باید شما با یک دیدگاه جدید برگردید.

9)رفتن به یک نمایش , گالری هنری و غیره_دیدن یک هنر زنده در کنسرت و یا بازدید از گالری هنری یک نفر چیزهایی نیست که باعث برانگیختن انگیزه ما شود . هنرمندان باید از همدیگر حمایت کنند و ما متقابلا باید یکدیگر را تشویق کنیم . اینهاهمچنینبهترینمکان‌هاییهستندکهافرادوهنرمندانروشنفکرراپیدا می‌کنندوواقعاباآن‌هاارتباط برقرارمی‌کنند. شما از یک جامعه هنری برمی گردید وایده های زیادی برای کار با استودیو دارید و میدانید با ان چه کار کنید که این هرگز یک مشکل محسوب نمی شود .

10)یک شکل جدیدی از هنر پیدا کنید _من به خوبی از اهمیت تمرکزتان روی مهارت های خاصتان باخبرم . اما داشتن یک شکل دیگر هنر فوایدی دارد که ممکن است شما را شگفت زده کند . من فهمیدم که نوشتن کلمات و موسیقی هر دو به طور متقابل لذت بخش هستند و هر دو الهام بخش یکدیگر هستند .من متوجه شدم بسیاری از همسالان من در تولید صدا بسیار ماهر هستند.من هرگز نقاشی نمی کنم اما دوستانی دارم که بسیار در کار های بصری مهارت دارند.15 اردیبهشت 1397, 13:43 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up