ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

4 درس کسب و کار از دامن طبیعت برای سرعت بخشیدن به رشد شما

آلبرت انیشتین یک بار گفت: "تنها با نگاه عمیق به دامان طبیعت شما می توانید همه چیز را بهتر درک می کنید. من نمی توانستم زیاد با این نقل قول موافق باشم؛ چرا که خودم چیزهای زیادی را در حین گذراندن وقتم در طبیعت یاد گرفتم.

یکبار که باران شدید می امد ، یک پرنده زیبایی را دیدم که سرش را پایین انداخت و اب از روی سرش رد می شد ؛ درست مثل یک حالت افسردگی . اما به محض اینکه باران متوقف شد دیگر هیچ نگاه غم انگیزی در چشمان پرنده دیده نمی شد ؛او شروع کرد یه خواندن یک ملودی زیبا و مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاد، و ان روز ان پرنده درس بسیار مهمی به من اموخت. شما نمیتوانید هر وضعیتی را در زندگی کنترل و انتخاب کنید، اما قطعا می توانید نگرش خود را نسبت به آن انتخاب کنید.

 

بنابراین، من شروع به صرف زمان بیشتری در طبیعت کردم، که در بهبود راه های کسب و کارم کمک کرد. به همین دلیل می خواهم چهار درس تجاری که از دامن طبیعت یاد گرفتم و می تواند به تسریع رشد شما کمک کند اشاره کنم.

 

در اینجا چهار درس کسب و کار برای سرعت بخشیدن به رشد شما وجود دارد:

 

1. تکامل و یا مرگ

 

بیاییدصادقباشیم;جاییبرایجسم سنگینیدرطبیعتوجودندارد.اگرنمی‌توانیدکاریکنیدویا تکاملپیداکنید, بایدسقوطکنید. اما این قانون تحول یا مرگ، هر موجود زنده را مجبور کرده است که بهترین باشد. به این ترتیب ما باید هر یک از جنبه های کسب و کارمان را از طریق یک ازمون سریع بررسی کنیم و اجازه ندهیم که به یک کار یکنواخت تبدیل شود.

 

.یکحیوانمحبوس در قفسنمی‌تواندمدت زیادیدرحیات وحش زندهبماند. به جای کار بر روی مدل کامل، یک مدل حداقل قابل قبول را بسازید که به وضعیت شغلی شما مربوط باشد.زمانی که شما با شکست و موقعیت غیرمنتظره مواجه می شوید باید یادبگیرید که چگونه براساس شغلتان ان را تنظیم و کنترل کنید.زمانی تو می توانی از رقبای خود پیشی بگیری که خود را طبق نیازهای بازار کار خود تکامل دهی.

2. عملکرد تنها راه است

 

سازگاری تنها معیار طبیعت است.مهم نیست که شیر یا گوزن باشد. هیچ رفتار خاصی برای هیچ کسی وجود ندارد و ما باید درس بسیار مهم کسب و کار را از آن یاد بگیریم.

 

در هر مرحله از کسب و کار شما باید مردم را بر اساس عملکرد و نه بر مبنای جنسیت، رای یا رابطه، ارتقا دهید. بسیاری از شرکت ها به شدت از این موضوع رنج می برند، زیرا برخی از افراد همه مسئولیت هارا از انجا که از اشنایان یک فرد جهت گیری هستند بر عهده می گیرند.

 

 

3. کمتر هدر دادن

اتلاف کردن ازجمله کارهای بشری است.اگرتابهحالبا دقتبه دامن طبیعت نگاهکرده باشید متوجهخواهیدشدکههرچیزفوایدخودشرادارد,بهعنوان مثال,برگ‌هایخشک‌شدهدرزمینبهوسیلهپرندگانوجوندگانبرای ساختلانهمورداستفاده قرارمی‌گیرند

.به این ترتیب شمابایددرکاهشضایعاتدرمحل کارسختتلاش کنید.کاهشضایعاتمی‌توانداستانداردهایشرکتشمارا بهبودبخشد وپولزیادیرا برایشماذخیره کند.عاداتکوچکمثلاستفادهاز قسمت های خالی کاغذهای چاپ شده به عنوان چک نویس برای کارهای خاص می تواند باعث صرفه جویی در مصرف کاغذ در اداره شما شود .هچنین شما می توانید لامپ های اضافی دفتر کارتان را پیدا کنید و ان ها را خاموش کنید.بهطور خلاصه,شمامجبورنیستیدبرنامه ریزی های بزرگی داشته باشید ,در عوضمی‌توانیدضایعاتخودرا بااستفاده از اینمراحلکوچککاهشدهید.

4. هیچ چیز مهمتر از بقای شما نیست

 

هر حیوانی بقای خود را مهمترین چیز در جهان می داند. حتیاگریکشکارچیدراطرافپرسهبزند,یک گوزنازهیچکاریدریغنمی‌کندتاجانخودرا نجاتدهد.ایندرس باارزشیرا بهمایاد می‌دهد:شمابایدسختکار کنیدوهمه کارهارا برایرشدکسب‌وکارانجام دهید.امااگرکسیسعیکندکسب‌وکارشمارا نابود کندبهجایآن کهتسلیمشود ,شمابایدهر کاریمی توانید برای بقای کار خود انجام دهید.

دامان طبیعتبزرگ‌ترینمعلماستومی تواند هر مشکلی را حل کند.شمافقطبایدبه اناعتمادکنید ,مشاهدهکنید وازاویادبگیرید.همانطور کهجانمویربهدرستیگفته‌است:"درهرقدمباطبیعت,چیزی بیشازآنچه که بهدنبالآنهستید را, دریافت می‌کنید."

منبع: www.pickthebrain.com
9 اردیبهشت 1397, 09:20 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up